//////

WYKORZYSTANIE ZJAWISKA

Mar 17 2015

Zjawisko to wykorzystano w stacjach telewizji oświatowej w Denver, Los Angeles i Madison przy nadawaniu programów dla odbiorców z warstw społecznie upośledzonych. W fikcyjne losy bohate­rów napisanej specjalnie „opery mydlanej” wpla­tają autorzy liczne pożyteczne informacje o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia, wiedzę z za­kresu higieny i zdrowia, oszczędnego a racjonalne­go prowadzenia gospodarstwa domowego, informa­cje o sposobach korzystania z dostępnych im świadczeń socjalnych itp. Badania skuteczności od­działywania owych informacji wplecionych w tkankę fikcji dały we wszystkich trzech przypad­kach pozytywne rezultaty.

No responses yet

SŁUCHACZE RADIA

Mar 17 2015

Słuchaczki radiowych „oper mydlanych” po­szukują w nich : na przykład użytecznych rad praktycznych, na temat prowadzenia domu, wy­chowania-dzieci, układania stosunków z sąsiadami, rozwiązywania konfliktów małżeńskich. Na 2 500 przebadanych kobiet 41 procent stwierdziło, że ra­dy te im się przydają. Niezależnie od wskazówek dotyczących konkretnych sytuacji odbiorczynie tych programów czerpią z losów oglądanych bo­haterów i bohaterek dyrektywę życiową, aby ze stoickim spokojem znosić przeciwności losu, albo­wiem i tak w końcu „wszystko dobrze się ułoży”.

No responses yet

WŚRÓD NASTOLATKÓW

Mar 17 2015

Wśród. nastolatków wybierających te­lewizję przeważają młodzi Murzyni, chłopcy w wieku’13—>15 lat.  Telewizja dostarcza społeczeństwu – amerykań­skiemu nie tylko rozrywki,-ale również informa­cji: Dla , 66 procent Amerykanów dziennik telewi­zyjny jest: głównym źródłem – wiadomości o poli­tyce krajowej ‚ i zagranicznej Rolą informacyjna telewizji nie kończy się jednak na tym; lecz do­piero zaczyna; śrpdki-przekazu stanowią bowiem dla odbiorców*również źródło wiedzy o życiu.Widzowie ‚należący -do; grupspołecznych a-niż­szych’ dochodach i niższym statusie .traktują często telewizję jako źródło wiedzy o stylu życia i spo­sobach zachowania klasy średniej, dó której aspi­rują.

No responses yet

ŹRÓDŁO ROZRYWKI

Mar 17 2015

Telewizja stanowi główne źródło rozrywki dla 43 procent Amerykanów dorosłych i 32 procent nastolatków. Książki znajdują się na drugim miej­scu (19; procent i 22 procent), radio na trzecim (12 procent i 26 procent). Dla magazynów ilustro­wanych (czwarte miejsce) dane te wynoszą odpo­wiednio 9 procent i’6 procent, a dla gazet (piąte miejsce) 9 procent i 4 procent. Stosunkowo wyso­kie miejsce gazet wśród rozrywkowych preferen­cji potwierdza zaobserwowane już powyżej zjawi­sko dominacji treści rozrywkowych w amerykań­skiej prasie.  Spośród dorosłych wybierających telewizję jako najważniejsze źródło – rozrywki większość stanowią mężczyźni i kobiety pomiędzy a 35 rokiem życia o niższych wskaźnikach wy­kształcenia.

No responses yet

ZESTAWIENIE STATYSTYCZNE

Mar 17 2015

Zestawienia statystyczne odzwierciedlają rów­nież zróżnicowanie” społeczne widowni telewizyj­nej. Najwięcej czasu poświęcają na oglądanie tele­wizji ludzie o najniższych dochodach i niższym statusie społecznym. O ile statystycznie 17,1 pro­cent całej ludności spędza przed telewizorem więcej niż 4 godziny, to wśród biednych białych ro­dzin wskaźnik ten wynosi już 52 procent, a wśród ‚ biednych rodzin murzyńskich’ 55 procent. Te gru­py odpowiednio mniej czasu poświęcają innym środkom przekazu oraz komunikacji interperso­nalnej. Podobne zróżnicowanie istnieje wśród wi­downi dziecięcej, z tym że: dodatkowym czynni­kiem różnicującym jest — prócz wieku — poziom inteligencji, który pozostaje w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do-ilości czasu poświęconego te­lewizji.

No responses yet

PRZECIĘTNY AMERYKANIN

Mar 17 2015

Film fabularny nadawany w sobotę wieczorem ogląda dwie trzecie publicz­ności, jaka odwiedza wszystkie kina w Stanach Zjednoczonych w przeciągu całego tygodnia. Szczególnie popularny program może zatrzymać przed telewizorem do godziny 23 około 5 milio­nów dzieci w wieku od lat 12 i 6,4 miliona dzieci w wieku 12—17 lat;   Przeciętny Amerykanin pomiędzy 2 a 65 rokiem życia – średnio spędza. przed telewizorem 3 tysiące dni, czyli przeszło 9 lat swojego życia. Przeciętne dziecko idąc w wieku 6; lat do szkoły ma już za sobą blisko cztery tysiące godzin spędzonych przed odbiornikiem czyli dwa razy więcej niż dane’mu będzie spędzić na wykładach w czasie czterech lat wyższych studiów.

No responses yet

W PRZECIĘTNYM DOMU

Mar 17 2015

W przeciętnym domu telewizor czynny jest przez 4,8 godziny w okresie lata, w styczniu przez 6,8 godziny. W tymże miesiącu o godzinie 18 włą­czonych jest 55 procent odbiorników, a między 20 a 22 — 68 procent. O północy włączonych jest jeszcze 22 procent telewizorów. 20 procent tele­wizorów włączonych jest już o godzinie 10 rano, a około 30 procent w południe. Serial cieszący się szczególnym, powodzeniem może zgromadzić przed telewizorami ponad 40 milionów osób, a przemó­wienie prezydenta do narodu ogląda -przeszło 52 miliony widzów.

No responses yet

PROSTE PYATNIE

Mar 17 2015

Pro­ste pytanie: „Jaki wpływ wywierają środki prze­kazu?” — musi zostać uzupełnione pytaniem: „Jak ludzie odbierają i jak wykorzystują środki prze­kazu?”  Jak w;’świetle tego pytania przedstawia się ame­rykańska telewizja? „W  ciągu zaledwie dwóch dziesięcioleci swojego istnienia w masowym spo­łecznym rozmiarze telewizja przekształciła życie polityczne narodu, zmieniła obyczaje naszego spo­łeczeństwa, ukształtowała styl-pokolenia; w prze­ciągu jednego wieczoru nadała lokalnym wydarzę^ niom wymiary zjawisk światowych, zmieniła kie­runek łożyska, jakim płynął potok informacji i wy­obrażeń o skali ich wartości, kierując go z trady­cyjnych źródeł ku scentralizowanej‘sieci nadaw­czej, docierającej do każdego domu.

No responses yet

ZJAWISKA MORALNE

Mar 17 2015

Wpraw­dzie widowiska zawierające tego rodzaju motywy kończą się zawsze morałem typu — „zbrodnia nie popłaca”, pozostaje jednak obawa, że jakaś część widowni może je odebrać jako zachętę do zbrodni i  zarazem lekcję poglądową. Ale jaka część wi­downi? I w jaki sposób może to nastąpić?’Okazało się więc, że środki przekazu oddziały- wują na-ludzi w sposób daleko bardziej złożony i wielostronny, niż przypuszczano. Każda treść, każda’ informacja może wpływać w jakiś określo­ny sposób ńa odbiorcę czy grupę odbiorców — ale równie decydującym czynnikiem jest to, jacy od­biorcy jak wykorzystują środki przekazu i jakie potrzeby za ich pośrednictwem zaspokajają.

No responses yet

Older »